miljø, landmænd og vilkår

Landmændene etablerede biogasanlægget for at værne om miljøet.

I 1992 etablerede 79 landmænd Lemvig biogasanlæg.

Målet var, at værne om miljøet og i særdeleshed lokalmiljøet, da gyllen bliver lugtfri efter afgasning på biogasanlægget, og en del af det organiske kvælstof bliver omdannet til ammonium kvælstof. Det giver den fordel, at nitratudledningen til vandløbene i sidste ende mindskes med 58 til 60%.

Samtidig kunne Lemvig Varmeværks varmeforbrugere glæde sig over lokalfremstillet biogas, der var og er noget billigere end naturgas.

De gode intentioner fra landmændene har ikke været gratis, da de under etableringsfasen indvilgede i at hæfte for noget af biogasanlæggets gæld, velvidende, at de aldrig ville kunne få et eventuelt overskud udbetalt, da det ifølge loven alene skal tilfalde varmeforbrugerne. Der blev heller ikke stillet øgede produktionstilladelser eller lempeligere miljøkrav i udsigt.

Derfor var det ikke helt let at finde den rette opbakning fra det nærmeste lokalområde, og man blev derfor nødt til at få opbakning fra andelshavere i en radius på op til 11 kilometer fra biogasanlægget – eller fire kilometer mere end hvis der havde været fuld støtte fra alle i det nærmeste lokalområde.

Samtidig forpligtede landmændene sig til gratis at låne deres gylle til biogasanlægget under afgasningsprocessen. Lemvig Kommune gik med til at hæfte for det resterende gældsbeløb i form af en kommunegaranti, mod at Lemvig Kommune fremover kunne afsætte kommuneslammet til biogasanlægget, – under forudsætning af, at det til enhver tid opfylder alle gældende miljøkrav til tungmetaller, fremmedstoffer og lignende – og at afsætningen skulle ske på markedsmæssigt fornuftige vilkår. I 2017 ophørte biogasanlægget dog med at modtage kommuneslammet på grund af nye lovkrav.

1991: Lemvig Biogas bygges
1991: Lemvig Biogas bygges

Ejerforhold

Lemvig Biogasanlæg ejes i dag af 35 lokale landmænd i et 100 procent privatejet andelsselskab.

Formålet med et biogasanlæg er

  • At producere CO2-neutral energi. Ved afbrænding af biogas frigives der ikke fossilt bundet kulstof, som det sker ved afbrændingen af blandt andet kul, olie og naturgas. Biogas er derfor en vedvarende energiform ligesom vindkraft, halm solceller og lignende.
  • At omdanne miljøfremmede stoffer som PAH´er, LAS og lignende. Alle organiske, miljøfremmede stoffer, der pumpes i biogasreaktorerne, bliver omdannet til helt uskadelige produkter såsom CH4, CO2, H2O, NH4+/NH3 af bakteriefloraen.
    Ifølge eksperter og forskere er en af de mest værdifulde egenskaber ved biogasfremstillingen, at bakteriefloraen er i stand til at omdanne disse stærkt kræftfremkaldende stoffer til helt uskadelige og nyttige stoffer for mennesker og naturen. Ref. Nedbrydning af miljøfremmede stoffer i biogasreaktorer
  • At forbedre gødningssammensætningen i gyllen til fordel for landmanden og vandmiljøet. Når den organisk bundne gødning i gyllen bliver omdannet til at være på ammoniumform, optager planterne mere kvælstof (N), så de små vandløb omkring markerne får 58 til 60% mindre kvælstof (N).

Fremtiden for Lemvig Biogas

Lemvig Biogasanlæg er i dag, mere end nogen sinde, gearet til fremtiden.
Lemvig Varmeværk og Lemvig Biogasanlæg har siden 1992 samarbejdet om produktion og udnyttelse af biogas, i et samarbejde der kan fremvise de fineste driftsresultater. Varmeværket er også Lemvig Biogas’ eneste kunde.

Siden 2011 har samarbejdet også omfattet Klinkby Kraftvarme, som forsynes 100% med el- og fjernvarme produceret af biogas. I 2015 blev samarbejdet udvidet til også at omfatte Nr. Nissum. Dette efter at varmeværkerne i Lemvig, Klinky og Nr. Nissum fusionerede til et stort samlet kraftvarmeværk, under navnet Lemvig Varmeværk. I 2019 kom byerne Lomborg og Ramme også med under Lemvig Varmeværk.

Lemvig Varmeværks gasmotor, er den biogasmotor i Danmark, som har produceret mest el på biogas.

Det bør samtidig nævnes, at Lemvig Biogasanlæg har præsteret Danmarks største og samtidigt meget stabile produktion af biogas, der har givet genlyd langt uden for Danmarks grænser og medfører stor interesse og mange besøg fra hele verden.

Til den meget interesserede læser kan vi anbefale følgende læsning om den historisk udvikling af biogasteknologien i Danmark. Historisk gennemgang af biogasteknologien i Danmark

Comments are closed.