affald

Lemvig Biogas modtager følgende typer affald:

Affald fra sojaolie og margarineproduktion
Affald fra spiritusproduktion
Alger
Alkohol
Ammoniakvand, ammoniumhydroxid, salmiakspiritus, NH3 og NH4OH
Bageriaffald, mel, brød, og færdigvarer
Benmel
Blegejord
Blod fra svin
Blodmel
Brun saft fra produktion af græsprotein
Citronskaller
Citronsyre, C₆H₈O₇
Dyrefoder affald/rester
Eddikesyre, CH₃COOH
Ethanol (sprit), C2H5OH
Fedtslam fra kloakbrønde og fedtfang
Fiskeaffald – kategori II og III ubehandlet
Fiskemel
Fiskeolie
Flotationsslam
Frugt, samt rester fra forarbejdning af frugt
Frugtfarve
Fødevarer der er forurenet bakteriologisk eller kemisk
Glycerin, C3H8O3, herunder afisningsvæske fra f.eks. lufthavne
Glycerol, C3H8O3, stammende fra biodieselproduktion
GMO produkter (GMO = genetisk modificeret organisme)
Gærfløde fra medicinalindustrien og bryggerier
Hydrolyserede proteiner
Høns og kyllinger – hakket – kategori III
Is, flødeis, alle former for spise is
Kartofler og kartoffelpulp
Koncentreret valle
Korn, byg, hvede, rug, havre, med fx fusarium-toksiner, stinkbrand, meldrøje, spirer eller mug
Kødmel
Kølevæske, frostvæske, glykol. Fx propylenglycol.
Limvand
Methanol, CH3OH
Madaffald
Margarine
Marmeladeaffald
Mave/tarmindhold fra slagterier
Medicinrester fra producenter af medicin
Mejeriprodukter
Minkfoder affald/rester, og råvarer til produktion af minkfoder.
Mælk med penicillinrester i
Non-food produkter
Okkervand / okker fra vandrensning
Olivenolie og olivenrest
Paraffin, C20-40H42-82
Planteolie
Rapsolie, rapskager, raps
Savsmuld fra minkpelserier
Slagteri restprodukter. Alle kategori III typer og kategori II produkter. Bemærk at kategori II produkter, forinden skal have gennemgået en steriliseret ved minimum 133 grader celsius i 20 minutter.
Sodavand og øl
Sorteret organisk dagrenovation
Sukker
Sæberester fra producenter af sæbe
Valle
Vinasse og vinasseekstrakt
Æg og æggeaffaldsprodukter

Der er ikke krav til ISCC eller REDcert certificering

EAK-koder på affald som Lemvig Biogas modtager og behandler:

Affald fra landbrug, gartneri, akvakultur, skovbrug, jagt og fiskeri.
02 01 01 Slam fra vask og rengøring
02 01 02 Affald i form af animalske vævsdele
02 01 03 Affald i form af vegetabilske vævsdele
02 01 06 Animalsk fæces, urin og gødning (herunder tilsmudset halm), flydende affald opsamlet separat og behandlet uden for produktionsstedet
02 01 99 Andet affald, ikke andetsteds specificeret

Affald fra fremstilling og forarbejdning af kød, fisk og andre levnedsmidler af animalsk oprindelse.
02 02 01 Slam fra vask og rengøring
02 02 02 Affald i form af animalske vævsdele
02 02 03 Materialer uegnede til konsum eller forarbejdning
02 02 99 Andet affald, ikke andetsteds specificeret

Affald fra fremstilling og forarbejdning af frugt, grøntsager, korn, spiseolier, kakao, kaffe, te, tobak og konserves samt fra fremstilling af gær og gærekstrakt og fra produktion og fermentering af melasse.
02 03 01 Slam fra vask, rengøring, skrælning, centrifugering og separering
02 03 02 Affald fra konserveringsmidler
02 03 03 Affald fra opløsningsmiddelekstraktion
02 03 04 Materialer uegnede til konsum eller forarbejdning
02 03 05 Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet
02 03 99 Andet affald, ikke andetsteds specificeret

Affald fra sukkerfremstilling.
02 04 03 Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet
02 04 99 Andet affald, ikke andetsteds specificeret

Affald fra fremstilling af mejeriprodukter.
02 05 01 Materialer uegnede til konsum eller forarbejdning
02 05 02 Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet
02 05 99 Andet affald, ikke andetsteds specificeret

Affald fra bagerier og sukkervarefabrikker.
02 06 01 Materialer uegnede til konsum eller forarbejdning
02 06 02 Affald fra konserveringsmidler
02 06 03 Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet
02 06 99 Andet affald, ikke andetsteds specificeret

Affald fra produktion af alkoholholdige og alkoholfrie drikkevarer (bortset fra kaffe, te og kakao).
02 07 01 Affald fra vask, rengøring og mekanisk sønderdeling af råstoffer
02 07 02 Affald fra spritdestillation
02 07 03 Affald fra kemisk behandling
02 07 04 Materialer uegnede til konsum eller forarbejdning
02 07 05 Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet
02 07 99 Andet affald, ikke andetsteds specificeret

Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af primære organisk-kemiske forbindelser.
07 01 12 Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet, bortset fra affald henhørende under 07 01 11

Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af lægemidler.
07 05 12 Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet, bortset fra affald henhørende under 07 05 11

Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af fedt, smørelse, sæbe, detergenter, desinfektionsmidler og kosmetiske midler.
07 06 12 Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet, bortset fra affald henhørende under 07 06 11

Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af finkemikalier og kemiske produkter, uspecificerede.
07 07 01 Vaskevand og vandig moderlud
07 07 04 Andre organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud
07 07 12 Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet, bortset fra affald henhørende under 07 07 11

Vandigt flydende affald bestemt til behandling uden for produktionsstedet.
16 10 04 Vandige koncentrater, bortset fra affald henhørende under 16 10 03

Affald fra spildevandsrensningsanlæg, ikke andetsteds specificeret.
19 08 09 Fedt og olieblanding fra olieudskillelse, der udelukkende indeholder spiselig olie og fedt.
19 08 14 Slam fra anden behandling af industrispildevand, bortset fra affald henhørende under 19 08 13

Husholdningsaffald og lignende handels-, industri- og institutionsaffald, herunder separat indsamlede fraktioner.
20 01 08 Bionedbrydeligt køkken- og kantineaffald
20 01 25 Spiselig olie og fedt

Der er ikke krav til ISCC eller REDcert certificering

Krav:

Det forudsættes også at produktet overholder de danske krav om maksimalt indhold af tungmetaller og miljøfremmede stoffer, som angivet i BEK nr 1001 af 27/06/2018 om anvendelse af affald til jordbrugsformål, bilag 1, https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/1001

Max tilladt indhold:

Stofmg. pr. kg. tørstof
Cadmium0,8
Kviksølv0,8
Bly120
Nikkel30
Chrom100
Zink4.000
Kobber1.000
LAS 1)1.300
Sum PAH 2)3
NPE 3)10
DEHP 4)50

1) LAS: Lineære alkylbenzensulfonater.

2) PAH: Polycykliske, aromatiske hydrocarboner. Σ PAH = Σ Acenaphthen, Phenathren, Fluoren, Fluoranthen, Pyren, Benzfluoranthener (b+j+k), Benz(a)pyren, Benz(ghi)perylen, Indeno(1,2,3-cd)pyren.

3) NPE: Nonylphenol (+ethoxylater). NPE omfatter selve stoffet nonylphenol og nonylphenolethoxylater med 1-2 ethoxygrupper.

4) DEHP: di(2-ethylhexyl)phthalat.

Produktet skal være af animalsk eller vegetabilsk oprindelse.

Vi ønsker max 0,5% indhold af svovl (S)

Madaffald – krav
Grænseværdier for fysiske urenheder i den forbehandlede biopulp fra madaffald (plast, glas og kompositmaterialer) større end 2 mm, er 0,5 vægtprocent/tørstof.

Grænseværdien for indhold af plast større end 2 mm er 0,15 vægtprocent/tørstof og 1 cm2 pr. procent tørstof målt i 1 liter biopulp.

Pris:

Som udgangspunkt kan affaldet leveres uden omkostninger hos Lemvig Biogas. Flere typer affald betaler vi for. Ring og forhør om prisen på telefon 97811400

Bemærk, at alle de ovennævnte typer affald også modtages i emballage. Det kræver dog, at det forinden er aftalt med Lemvig Biogasanlæg på telefon.

Lemvig Biogas kan afhente affaldet hos Jer, eller I kan selv leverer affaldet med lastvogn/slamsuger til Lemvig Biogas.

Det er sikkert og nemt at levere affald og biomasse til Lemvig Biogas:

 • Lemvig Biogasanlæg har åbent for modtagelse 24/7 alle årets dage.
 • Lemvig Biogasanlæg er godkendt af Fødevaredirektoratet efter de nye EU-bestemmelser. Anlæggets godkendelsesnr. er DK-03-2-bio-001. Bemærk, at det ikke er tilladt at lade slam og affaldsprodukter behandle på biogasanlæg, der ikke er godkendt af den lokale fødevareregion.
 • Garanti.
  Der garanti for, at varerne bliver destrueret og ikke eventuelt bliver pakket om/solgt videre til andre.
  Det er absolut 100% sikkert, at alle produkter, som kommer ind på Lemvig Biogas’ matrikel, bliver blandet med gylle og bioforgasset. Restproduktet efter bioforgasningen, som er biogasgylle, bringes til landmænds gylletanke og anvendes som gødning på landbrugsjord i og omkring Lemvig Kommune.
 • Dokumentationen
  Lemvig Biogas modtager og bioforgasser i dag produkter fra de allerstørste fødevarevirksomheder, bryggerier og medicinalfirmaer i Skandinavien. Mange af disse selskaber har stor fokus på at både produktet samt emballagen bliver destrueret og at destruktionen dokumenteres af Lemvig Biogas. Lemvig Biogas dokumenterer altid uopfordret og pr. automatik, at produktet er genanvendt og emballagen destrueret. Dokumentationen og opgørelser fremsendes månedligt til kunden via mail.
 • Afgiftspligtige og beslaglagte varer.
  Varer, som er afgiftsbelagte, og varer, som fx toldvæsnet, Fødevarestyrelsen med flere har beslaglagt, modtages og bioforgasses. Vi udfærdiger altid uopfordret og pr. automatik en miljøkvittering for destruktionen, som kan lægges til grund for en afgiftsrefusion.
 • Alle kunder er altid meget velkomne til at aflægge Lemvig Biogas et besøg for at overvære, hvorledes jeres varer bliver destrueret, samt se hele sikkerheden omkring håndteringen.
 • Lemvig Biogasanlæg råder over 2.350 hektar jord til gylle- og slamudspredning.
 • Lemvig Biogasanlæg har fuld dokumentation for, at restproduktet fra slammet/affaldet er lovligt udspredt på landbrugsjorder i Danmark. På den måde undgår vi risikoen for, at vores leverandører bliver beskyldt for, at medvirke til overgødskning og de deraf udledte miljøpåvirkninger såsom nitrat- og fosfortilledning til vandløb.
 • Lemvig Biogasanlæg har tilladelse til at modtage alle typer ubehandlet kategori III-produkter, samt ubehandlet kategori II-produkter som stammer fra fisk, da biogasanlægget blandt andet har eget neddelings- og pasteuriseringsanlæg.
 • Lemvig Biogasanlæg kan modtage både flydende og faste produkter fra alle former for køretøjer, såsom lastbiler (både bag- og sidetip), sættevognstiptrailere, tankvogne, slamsugere og tankskibe, i partier på 200 til 10.000 tons. Thyborøn Havn har en vanddybde på 11 m.
 • Lige nu har vi en ledig behandlings kapacitet på ca. 100.000 tons pr. år.

Comments are closed.