affald

Lemvig Biogas modtager følgende typer affald:

Affald fra sojaolie og margarineproduktion
Affald fra spiritusproduktion
Alger
Alkohol
Alle kornprodukter
Bageriaffald, mel, brød, og færdigvarer
Benmel
Blegejord
Blod fra svin
Blodmel
Citronskaller
Dyrefoder affald/rester
Fedtslam fra kloakbrønde og fedtfang
Fiskeaffald – kategori II og III ubehandlet
Fiskemel
Fiskeolie
Flotationsslam
Frugt, samt rester fra forarbejdning af frugt
Fødevarer der er forurenet bakteriologisk eller kemisk
Glycerin, herunder afisningsvæske fra f.eks. lufthavne
Gærfløde fra medicinalindustrien og bryggerier
Hydrolyserede proteiner
Høns og kyllinger – hakket – kategori III
Is, flødeis, alle former for spise is
Kartofler og kartoffelpulp
Koncentreret valle
Kødmel
Kølevæske, frostvæske. Fx monoetylenglykol (blå kølevæske), kølevæske af organisk syre (grøn og rød kølevæske)
Limvand
Margarine
Marmeladeaffald
Mave/tarmindhold fra slagterier
Medicinrester fra producenter af medicin
Mejeriprodukter
Minkfoder affald/rester
Mælk med penicillinrester i
Non-food produkter
Okkervand / okker fra vandrensning
Savsmuld fra minkpelserier
Slagteri restprodukter. Alle kategori III typer og kategori II typer, der har været steriliseret ved 133 grader celsius i 20 minutter.
Sodavand og øl
Sorteret organisk dagrenovation
Sukker
Sæberester fra producenter af sæbe
Valle
Vinasse og vinasseekstrakt
Æg og æggeaffaldsprodukter

Pris:

Som udgangspunkt kan affaldet leveres uden omkostninger hos Lemvig Biogas. Flere typer affald betaler vi for. Ring og forhør om prisen på 97811400

Bemærk, at alle de ovennævnte typer affald også modtages i emballage. Det kræver dog, at det forinden er aftalt med Lemvig Biogasanlæg på telefon.

Lemvig Biogas kan afhente affaldet hos Jer, eller I kan selv leverer affaldet med lastvogn/slamsuger til Lemvig Biogas.

Det er sikkert og nemt at levere affald til Lemvig Biogas:

  • Lemvig Biogasanlæg har miljøtilladelse til at modtage alle døgnets timer.
  • Lemvig Biogasanlæg er godkendt af Fødevaredirektoratet efter de nye EU-bestemmelser. Anlæggets godkendelsesnr. er DK-03-2-bio-001. Bemærk, at det ikke er tilladt at lade slam og affaldsprodukter behandle på biogasanlæg, der ikke er godkendt af den lokale fødevareregion.
  • Lemvig Biogasanlæg råder over 2.350 hektar jord til gylle- og slamudspredning.
  • Lemvig Biogasanlæg har fuld dokumentation for, at restproduktet fra slammet/affaldet er lovligt udspredt på landbrugsjorder i Danmark. På den måde undgår vi risikoen for, at vores leverandører bliver beskyldt for, at medvirke til overgødskning og de deraf udledte miljøpåvirkninger såsom nitrat- og fosfortilledning til vandløb.
  • Lemvig Biogasanlæg har tilladelse til at modtage alle typer ubehandlet kategori III-produkter, samt ubehandlet kategori II-produkter som stammer fra fisk, da biogasanlægget blandt andet har eget neddelings- og pasteuriseringsanlæg.
  • Lemvig Biogasanlæg kan modtage både flydende og faste produkter fra alle former for køretøjer såsom forvognhængere (både bag- og sidetip), sættevognstiptrailere, tankvogne, slamsugere og tankskibe.
  • Lige nu har vi en ledig behandlings kapacitet på over 100.000 tons pr. år.
  • Dokumentation og opgørelser fremsendes månedligt til kunden.

Comments are closed.