gylle

Data på biogasgylle: (gennemsnitværdier)

5,32 kg kvælstof (tot.N) total per ton biogasgylle
3,43 kg ammonium-kvælstof per ton biogasgylle
0,88 kg fosfor per ton biogasgylle
3,70 kg kalium per ton biogasgylle
580 g magnesium per ton biogasgylle
320 g svovl per ton biogasgylle
63,0% udnyttelseskrav, (ca. opgøres hvert år)
31 kg P-loft/ha, (ca. opgøres hvert år)
10 kr./tons i betaling til modtageren*

Hent PDF med data på biogasgyllen

Kg. N total til afgrøder ved forskellige gødningsvalg:

100 kg. kvælstof (N) norm. Der kan suppleres med handelsgødning fra udnyttelseskravet og op til 100%: Udnyttelses-krav: [%] Reel udnyttelse i mark med slæbeslanger: [%] Kg. udnyttet kvælstof (N) total til afgrøderne:
Biogasgylle 100 kg N norm 63 83120
Svinegylle 100 kg N norm 8076 96
Handelsgødning 100 kg N norm 100100100
Kvæggylle 100 kg N norm 7565 90

Det fremgår tydeligt i skemaet ovenover, at man opnår den største kvælstoftilførsel til afgrøderne med biogasgyllen. 

Værdi af næringsstoffer i biogasgyllen:

Indhold i kg pr. ton biogasgylle: Reel udnyttelse i mark med slæbeslanger: [%] Værdi pr. kg: [kr.] Værdi pr. ton biogasgylle [kr.]: (udbragt på marken)
Kvælstof, N 5,328318,0079,48
Fosfor, P 0,889030,0023,76
Kalium, K 3,70907,7525,81
Magnesium, Mg 0,584,002,32
Svovl, S0,323,501,12
Værdi pr. ton biogasgylle [kr]:132,49

Ønsker du at afsætte gylle til Lemvig Biogasanlæg gennem en gylleaftale?

Vi modtager og afsætter gerne den gylle, som du ikke selv har udspredningsarealet til.  Vores arbejdsområde er normalt begrænset til Vestjylland. Vilkårene er typisk yderst fordelagtige og økonomisk konkurrencedygtige. Ring for yderligere oplysninger.

Ønsker du at bytte gylle med Lemvig Biogasanlæg?

Når du bytter gylle, afhenter Lemvig Biogasanlæg din friske gylle med en tankvogn cirka hver 14. dag. Din gylle afgasser vi ved 52°C i 26 dage på biogasanlægget, hvorefter den afgassede gylle (biogasgyllen) leveres retur i din lagertank. Vi bytter gylle op til ti kilometer fra biogasanlægget og efter følgende prioritetsrækkefølge:

  • Kvæggylle
  • Slagtesvinegylle
  • Sogylle
  • Minkgylle

For øjeblikket har vi den mængde gylle som vi skal bruge. Undertiden mangler vi lidt kvæggylle om sommeren.

Det er gratis at få gyllen byttet (afhentet, afgasset og leveret retur) Med andre ord skal landmanden låne gyllen gratis til biogasanlægget, som til gengæld ikke betaler for biogassen i gyllen.

Ønsker du at modtage gylle fra Lemvig Biogasanlæg?

Biogasgylle
Vi leverer biogasgylle til levering i tank i en afstand af cirka 35 kilometer fra Lemvig. Se data på biogasgyllen øverst på denne side.

Rågylle
Bemærk at det kun er muligt at modtage rågylle fra henholdsvis svin, kvæg eller mink i den udstrækning, vi har tilstrækkeligt med gylleaftaler i dit område. Vi leverer altid gyllen til tank i løbet af vinterperioden.

NB Begrebet dyreenhed (DE) udgik den 31.07.2017 og er erstattet af et kvælstof og fosfor regnskab.

Fordele ved at anvende biogasgylle:

  • En næsten lugtfri gylle.
  • Højest mulig kvælstoftilførsel (N) til planterne.
  • En varmebehandlet gylle, som er fri for smitsomme sygdomme, orm samt spiredygtige frø.
  • Den mest næringseffektive form for gylle, der findes.
  • En gylle der er så tynd som ajle, hvilket gør den meget velegnet til udlægning med slæbeslanger, da den meget let løber ned i jorden.
  • Den absolut mest miljøvenlige gødningstype.

Al biogasgylle analyseres for gødningsværdi. Derved skal landmanden kun svare for nøjagtigt den mængde næringsstoffer, som den leverede gylle indeholder. Til landmanden fremsendes hver måned en opgørelse over, hvor mange tons gylle samt hvor mange kg N total, der er leveret.

Pris

Lemvig Biogas leverer biogasgyllen til gylletank uden beregning, plus at der betales følgende lagerleje til dig for biogasgylle, leveret til gylletank:
10,- kr./tons i perioden 15. okt.-15. jan.*
0,- kr./tons i perioden 16. jan.-14. okt.
*gælder alene for biogasgylle, der aftages og udspredes på modtagerens udspredningsareal, uden at biogasanlægget skal modtage tilsvarende mængde gylle. Er gældende til og med vinteren 2021/22

Lagerlejen betales bagud månedsvis.

Der leveres biogasgylle efter princippet først til mølle…
Bestil biogasgyllen så tidligt som muligt på telefonnummer 9781 1400

FAQ (ofte stillede spørgsmål):

Spørgsmål:
Hvorfor betaler I for at give biogasgylle bort, og hvorfor betaler I kun for det, I leverer i perioden 15. okt.-15. jan.?
Svar:
Hos Lemvig Biogas tilstræber vi altid at følge markedsprisen for at levere biogasgylle til gylletank, og der har udviklet sig en markedspris, hvor gyllemodtageren får betaling for den gyllemængde, som skal lagres i perioden ca. 15. okt.-15. jan. Al biogasgylle leveres fortsat til gylletank uden beregning.

Spørgsmål:
Hvis prisen for at modtage biogasgylle skulle blive ændret nedad, efter at jeg har bestilt, vil jeg så fortsat modtage den højere pris, som var gældende, da jeg bestilte?
Svar:
Ja.

Spørgsmål:
Hvis prisen for at modtage biogasgylle skulle blive ændret opad, efter at jeg har bestilt, vil jeg så også modtage den forhøjede pris på den allerede bestilte biogasgylle?
Svar:
Ja.

Spørgsmål:
Kan jeg på nogen måde komme ud for at skulle betale til biogasanlægget for den bestilte biogasgylle?
Svar:
Nej.

Spørgsmål:
Hvis jeg bytter gylle med biogasanlægget og afleverer fx 1.200 tons gylle, men modtager 1.325 tons, vil jeg så modtage betaling for de ekstra 125 tons biogasgylle, der modtages?
Svar:
Ja, hvis de ekstra 125 tons biogasgylle er blevet leveret i perioden 15. okt.-15. jan., vil du modtage betaling for lagerleje.

Spørgsmål:
Hvor meget vejer 1 kubikmeter biogasgylle?
Svar:
1 kubikmeter biogasgylle vejer 1.000 kg.

Spørgsmål:
Hvis jeg bytter gylle med biogasanlægget og afleverer fx 1.500 tons gylle med 4,0 kg N/tons og modtager 1.500 tons biogasgylle med 5,2 kg N/tons, vil jeg så modtage betaling for de ekstra 1.800 kg N, der modtages?
Svar:
Nej, der betales alene lagerleje for de ekstra tons gylle, som leveres i perioden 15. okt.-15. jan.

Spørgsmål:
I skriver, at der betales lagerleje. Er det så min biogasgylle?
Svar:
Ja, al biogasgylle, der er leveret til dig, er er din gylle, når det ligger i din tank. Det er dig som skal foranledige at biogasgyllen udspredes lovligt på dine udspredningsarealer. Formuleringen ”lagerleje” dækker over, at der betales et tilskud til dine omkostninger ved at opføre eller leje gylletanke.

Spørgsmål:
Jeg har ikke ledig plads i min tank om efteråret/vinteren, men kan godt modtage mere biogasgylle til mit ledige harmoniareal om foråret. Betyder det, at I vil levere biogasgylle til min tank om foråret til 0 kr./ton?
Svar:
Ja.

Spørgsmål:
Hvorledes ved jeg, hvor meget biogasgylle der er leveret i min tank inden for perioden 15. okt.-15. jan., hvor der betales lagerleje?
Svar:
Lemvig Biogas fører regnskab med, hvor meget biogasgylle der er leveret til dig på dagsbasis, og orienterer dig med en udspecificeret opgørelse hver måned. Når gødningsåret d. 31. juli afsluttes, sender vi dig en årsopgørelse over alt leveret biogasgylle.

Spørgsmål:
Hvis jeg har bestilt biogasgylle til min tank, som må leveres inden for perioden 15. okt.-15. jan., og I først kommer med biogasgyllen d. 16. jan., modtager jeg så fortsat betalingen for lagerleje?
Svar:
Ja, det afgørende for modtagelse af betalingen for lagerleje er, at du giver Lemvig Biogas mulighed for at levere den bestilte mængde biogasgyllen i perioden 15. okt.-15. jan.

Spørgsmål:
I afregner pr. ton gylle. Ville det ikke være mere rigtigt at afregne efter kg kvælstof?
Svar:
Jo, i nogle tilfælde, men vi har valgt at afregne efter ton for at forenkle det.

Spørgsmål:
Hvornår modtager jeg betalingen for den ekstra biogasgylle, som jeg modtager i perioden 15. okt.-15. jan.
Svar:
Efter hver måneds opgørelse vil betalingen til dig ske.

Comments are closed.