DK GB DE FR | NO SE ES CN | JP | BG CZ EE FI GR HU IS IT LV LT NL PL PT RO RU SK

Arabic | Bengali | Hindi | Malay | Urdu | Sitemap | Contact |


Malkekøer på marken

Baggrund

Landmændene etablerede alene biogasanlægget for at værne om miljøet

I 1992 etablerede 79 landmænd anlægget. Målet var, at værne om miljøet og i særdeleshed lokalmiljøet, da gyllen bliver lugtfri efter afgasning på biogasanlægget, og en del af det organiske kvælstof bliver omdannet til ammonium kvælstof, som har den store fordel, at nitratudledningen til vandløbene i sidste ende mindskes med 58 til 60 procent.

Samtidig kunne Lemvig Varmeværks varmeforbrugere glæde sig over lokalfremstillet biogas der koster meget mindre end naturgas.

De gode intentioner fra landmændene har ikke været gratis, da de under etableringsfasen indvilgede i, at hæfte for noget af biogasanlæggets gæld, velvidende, at de aldrig ville kunne få et eventuelt overskud udbetalt, da det ifølge loven alene skal tilfalde varmeforbrugerne. Der blev heller ikke stillet øgede produktionstilladelser eller lempelige miljøkrav i udsigt.

Derfor var det ikke helt let at finde den rette opbakning fra det nærmeste lokalområde, og man blev derfor nødt til at få opbakning fra andelshavere i en radius på op til 11 kilometer fra biogasanlægget – eller fire kilometer mere end hvis der havde været fuld støtte fra alle i det nærmeste lokalområde.

Samtidig forpligtede landmændene sig til gratis at låne deres gylle til biogasgasanlægget under afgasningsprocessen. Lemvig Kommune gik med til at hæfte for det resterende gældsbeløb i form af en kommunegaranti, mod at Lemvig Kommune fremover kunne afsætte kommuneslammet til biogasanlægget, - under forudsætning af, at det til enhver tid opfylder alle gældende miljøkrav til tungmetaller, fremmedstoffer og lignende - og at afsætningen skulle ske på markedsmæssigt fornuftige vilkår.

Formål:
Formålet med et biogasanlæg er følgende:


Ejerforhold:
Lemvig Biogasanlæg ejes i dag af 25 lokale landmænd i et 100 procent privatejet andelsselskab.

Leverandør af biogasanlægget:
Burmeister & Wain Scandinavian Contractor A/S (BWSC) har leveret biogasanlægget.

Fremtiden:
Lemvig Biogasanlæg er i dag, mere end nogen sinde, gearet til fremtiden.
Lemvig Varmeværk og Lemvig Biogasanlæg har siden 1992 samarbejdet om produktion og udnyttelse af biogas, i et samarbejde der kan fremvise de fineste driftsresultater.

Siden 2011 har samarbejdet også omfattet Kilnkby Kraftvarme, som forsynes 100% med el- og fjernvarme produceret af biogas. I 2015 blev samarbejdet udvidet til også at omfatte Nr. Nissum. Dette efter at varmeværkerne i Lemvig, Klinky og Nr. Nissum fusionerede til et stort samlet kraftvarmeværk, under navnet Lemvig Varmeværk.

Lemvig Varmeværks gasmotor, er den biogasmotor i Danmark, som har produceret mest el på biogas.

Det bør samtidig nævnes, at Lemvig Biogasanlæg har præsteret Danmarks største og samtidigt meget stabile produktion af biogas, der har givet genlyd langt uden for Danmarks grænser og medfører stor interesse og mange besøg fra hele verden.

Til den meget interesserede læser kan vi anbefale følgende læsning om den historisk udvikling af biogasteknologien i Danmark. Historisk gennemgang af biogasteknologien i Danmark

Bookmark and Share