DK GB DE FR | NO SE ES CN | JP | BG CZ EE FI GR HU IS IT LV LT NL PL PT RO RU SK

Arabic | Bengali | Hindi | Malay | Urdu | Sitemap | Contact |


Lemvig biogas detailproduktion

Detailproduktion

Fra gylle til elektricitet, varme og gødning

Mog fra en ko giver 3.500 kWh pr aar, hvilket svarer til 350 l fyringsolie

En ko der afleverer gylle.

 

Gylle afhentes på gaarden

Gylle afhentes på gården.

 

Gyllen aflaesses i en blandetank

Gyllen bliver aflæsset direkte ned i den lukkede modtagetank/blandetank.

 

Gyllen opvarmes til 52°C

Gyllen opvarmes til 53 grader celsius.

 

Gyllen raadner i raadnetankene, og biogas dannes

Gyllen opbevares i reaktorerne i tre uger, og undervejs rådner gyllen alt i mens der dannes biogas.

 

Gylle hygiejniseres i de tre forreste tanke

Gylle hygiejniseres i de tre forreste tanke. Hygiejniseringen er en fjernelse af bakterier og virus.

 

Der varmeveksles med den varme udpumpede gylle og den kolde indpumpede gylle

Der varmeveksles med den varme, udpumpede gylle og den kolde, indpumpede gylle.

Bemærk. Der forsvinder kun cirka fire procent af gyllen under uddrivelsen af biogassen. Der er altså næsten lige så meget gylle, der skal pumpes og/eller køres retur til udbringning på landbrugsjorden.

 

Tankvognene fyldes med afgasset gylle

Tankvognene fyldes med afgasset gylle.

 

Afgasset gylle leveres retur til landmanden

Afgasset gylle leveres retur til landmanden.

 

Gyllen er nu blevet omdannet til el og varme

Gyllen er nu blevet omdannet til el og varme.

 

Oversigt over processen:
(klik på billedet for stor version)

 

Oversigt over processen

 

Gyllen blandes med...

Gylle bliver transporteret ind til anlægget i Lemvig Biogasanlægs egne tankvogne. Gyllen bliver aflæsset direkte ned i den lukkede modtagetank/blandetank.

Gyllen fra landmændene blandes med:

Vegetabilske produkter som:

og organisk affald som:

Bookmark and Share